Novia_gul.png
YA_gul@2x.png
Lafo_gul@2x.png
Akan_gul@2x.png
Sibis_gul@2x.png